Kapcsolódás Tanfolyam

 

válasz problémáink teljességére

A következő 6 napos tanfolyam időpontjai: 

2020. május 9-10., 23-24., június 13-14.

a változás szabadsága

kapcsolódás tanfolyam

kapcsolatban lenni

Az ember nem a gondolatai, hanem a kapcsolódásai által létezik, mint ahogyan minden más is. 

boldogtalanságunk titka

Legtöbb esetben kapcsolatainkat egy elérendő cél érdekében történő kölcsönös függőség jellemzi.

kollektív tudatmozgás

Az élet különböző kapcsolódási pontok hálózatrendszerén keresztül végbemenő kollektív tudatmozgás.

a változás szabadsága

Ha végleg megértjük kapcsolatainkat, képessé válhatunk problémáinkat teljes egészében megoldani

Kapcsolódás Tanfolyam

VÁLASZ PROBLÉMÁINK TELJESSÉGÉRE

KAPCSOLATBAN LENNI

Az ember nem a gondolatai, hanem a kapcsolódásai által létezik, mint ahogyan minden más is. Amiként egy fa gyökerei kapcsolódnak a földhöz, vagy levelei a napfényhez, úgy kapcsolódik az ember is a körülötte élő világhoz. Semmi sem létezik önmagában, mivel minden létezés kapcsolat. Egyszóval létezni annyit tesz, mint kapcsolódni, vagyis, ha nincs kapcsolódás, nincs élet sem.

De valójában mit jelent az, hogy „kapcsolat”?

Kapcsolatban lenni annyit tesz, hogy összhangban élünk nem csak egy másik emberrel, hanem a minket körbevevő természettel is. A kapcsolat egy olyan félelem nélküli közösséget jelent, ahol szabadon megérthetjük egymást és közvetlen mód oszthatjuk meg gondolatainkat, bánatainkat és örömeinket. Ezért ha két ember közt félelem van, ott kapcsolat helyett érdekviszony alakul ki. Ahol pedig érdek húzódik meg – legyen az bármilyen kifinomultan is jelen – konfliktus fog kialakulni, mivel mindig lesz nyertes és vesztes.

Félelem mindig akkor jön létre, ha elszigeteltségünk miatt nem érzékeljük kapcsolatainkhoz fűződő valódi viszonyainkat. Másként megfogalmazva: addig, amíg nem értjük meg az emberekhez, a természethez, a vagyonhoz, az eszmékhez és a tárgyakhoz való viszonyulásunk valódi mozgatórugóit, mindig jelen lesz bennünk a félelem.

Vajon milyen minőségű kapcsolataink vannak? Valódi, azaz félelem nélküli közösségben élünk párunkkal, munkatársainkkal és gyermekeinkkel, vagy inkább az egymásrautaltságon alapuló önvédelmező szövetségekről van szó.

 

 BOLDOGTALANSÁGUNK TITKA

Kapcsolatainkat a legtöbb esetben egy elérendő cél érdekében történő kölcsönös függőség jellemzi. Azaz megengedem neked, hogy használhass engem, cserébe pedig én is használhatlak téged addig, amíg azt érdekünk úgy kívánja. Mivel azonban ezek az érdekek soha nem lesznek egyenértékűek, ezért a kölcsönös használaton alapuló kapcsolatok az erőszak melegágyaivá válnak. Ezenkívül azt se felejtsük el, hogy az elérendő cél mindig nagyobb prioritással bír, mint az a személy, akivel ennek érdekében kapcsolatban állunk.

Ezért az a fajta együttlét, amely mások használatáról szól, lehet bármilyen kényelmes és örömtelinek tűnő, mindig félelemmel és aggodalommal lesz teli. Ugyanakkor annak érdekében, hogy félelmünket legyőzzük, birtokolni kezdünk, e birtoklás pedig irigységet, állandó bizalmatlanságot és összeütközést hoz létre.

Hogy is vezethetne egy ilyen kapcsolat boldogsághoz?

Így aztán nincs semmi csodálkoznivaló azon, hogy tele vagyunk megoldhatatlannak tűnő, önmagukat újra generáló konfliktusokkal, és az ezekből adódó fájdalmakkal.

Persze ahhoz, hogy ez ne legyen túl feltűnő, mindezek mesteri módon történő tagadására már számtalan eszközt fejlesztettünk ki. Ilyenek például a tényeket szofisztikáltan körbeíró magyarázataink és az ezekből származó rendkívüli erővel bíró bonyolult eszmerendszereink. Azonban a tény attól még tény marad. Hogy a legtöbb esetben elszigeteltségben élünk, és valódi kapcsolat helyett érdekhálózatok mentén „szeretünk”.

 

KOLLEKTÍV TUDATMOZGÁS

Az élet nem más, mint a különböző kapcsolódási pontok hálózatrendszerén keresztül végbemenő, időhöz nem köthető tudatmozgás, vagyis az Intelligencia szabad áramlása. Ha ez a mozgás a kapcsolat minősége végett korlátozott, akkor az élet is korlátozottá válik, ez pedig szenvedést hoz létre. A szenvedés – problémáink és nehézségeink következménye – csak abban az esetben szűnik meg, ha az Intelligencia áramlása e korlátozottság alól felszabadul és rendet teremt. Azaz kigyógyít minket önmegtévesztésünk kórságából.

Ahhoz, hogy a felszabadulás megvalósulhasson, életünket  tényszerűen, azaz mindenféle eszme ráhatása nélkül kell látnunk. Lehetőségeink, vágyaink, céljaink és gondolataink pillanatról pillanatra történő mozgását.

E képesség felfedezését és használatának módját sajátíthatjuk el a Kapcsolódás tanfolyamon.

Mivel a kapcsolatrendszerünkben megbúvó gátakat a kettősség pillérén nyugvó gondolkodásmódunk hozta és hozza létre, így nem követhetjük ezt az utat, tűnjön az bármilyen magasztosnak és biztonságosnak is. Ezért a hat nap a formabontás jegyében zajlik, melynek első lépése a „ha megtévesztem magam, másokat is megtévesztek” tényével való szembesülés útja. Vagyis elindulunk a megkérdőjelezés veszélyekkel teli világába, hogy megtaláljuk az igazságot abban, ami valótlan, és meglássuk az igaznak hitt dolgok valótlanságát. Mindezek következtében pedig lépésről lépésre hárulnak majd el azok az akadályok, melyek addig útját állták a mindannyiunkban meglévő kollektív Intelligenciának.

A tanfolyam alatt zajló, a kapcsolatrendszereket mozgató tudatos, illetve öntudatlan motivációkat felfedező munkát többek között a Generációs hívószó (GH) megtalálása, a Fogalom térkép bemutatása és annak hétköznapi használata, illetve az Inverse önfejlesztő módszer elsajátítása fogja elősegíteni. Az a szemlélet pedig ami az egészet összefogja és támogatja, közvetett mód hívja majd életre az Intelligenciánkat.

 

A VÁLTOZÁS SZABADSÁGA

Az ember nem egy bonyolult és összetett “rendszer”, csak szeretnénk annak hinni. Ezért azok a dolgok, melyek bánatot és szomorúságot okoznak, egyszerű és természetes folyamatok következményei. Igaz, hogy ezek a „következmények” nincsenek ínyünkre, azonban ez már más kérdés.

Problémáink forrása, hogy állandó jelleggel összekeverjük a valódit a valótlannal. Például a szeretetet az érdekérvényesítéssel, az elfogadást a behódolással, a figyelmet a fókusszal, az erőt az agresszióval stb. Vagyis kapcsolatrendszereinket mozgató állapotokkal kapcsolatban folyamatos önmegtévesztésben vagyunk. Tehát annak érdekében, hogy problémáinkat megoldhassuk és ezáltal rend teremtődjön bennünk, valójában csak egyetlen dolgunk van. Fel kell fedezni, hogy mi az, ami hamis, és mi az, ami igaz értéket képvisel. Ezt pedig csak úgy tudjuk megtenni, ha képessé válunk érzékelni az „Én” önmagának ellentmondó folyamatait. .

A Kapcsolódás tanfolyam pontosan ezt adja meg neked. Közösen, fokról fokra haladva fedezzük majd fel azokat az ellentmondásokat, melyek addigi problémáid forrásai voltak. Így válsz majd lépésről lépére életed mesterévé, és leszel önmagad segítője.

Teljes életet élni csak úgy lehet, ha kiderítjük mi az igazság. Nem a „te” és az „én” igazságát, mert az csak vélemény, véleményekben elveszni pedig nem az Intelligencia jele. Ehhez azonban tisztán, mindenféle zavaró eszme és elképzelés nélkül, őszinte egyszerűséggel kell megközelítenünk önmagunkat. Erre pedig csakis akkor leszünk képesek, ha szabadok vagyunk és folyamatosan a megkérdőjelezés állapotában élünk.

Olyan elmével kell tehát rendelkeznünk, amely képes roppant tisztán gondolkodni, vagyis nincs gúzsba kötve különféle előítéletek és remények által. Csak így leszünk képesek szembenézni önmagunkkal, megismerve ezáltal az életet és az abban elfoglalt helyünket.

A Kapcsolódás tanfolyam ehhez a folyamathoz segít hozzá. Az ott megismerhető szemlélet segítségével felfedezhetjük az elme működését, eleven, érzékeny és fogékony emberekké válhatunk, és miközben megtapasztaljuk ennek szépségét és veszélytelenségét, felszabadul bennünk az élet roppant energiája.

Ha megértjük a kapcsolatainkat, képessé válunk arra, hogy teljes egészében megismerjük az életet. És ha ismerjük az életet, problémáinkra már nem a félelem által tekintünk, hanem az elme és a szív harmóniáján keresztül. A szeretet pedig minden nehézséget felold.

IDŐPONTOK ÉS ELÉRHETŐSÉGEK

A Kapcsolódás tanfolyam időtartama: 6 nap

A hatékonyság végett a maximális létszám: 12-15 fő

A következő tanfolyam időpontjai: 2020. május 9-10., 23-24., június 13-14.

Jelentkezés: jankai.janos@gmail.com

A képzés helyszíne: CEU – Közép-európai Egyetem Budapest, Nádor utca 15.

 

DÍJAZÁS

A teljes képzés díja: 125.000,- Ft/fő

Előleg összege: 60.000,- Ft

Kapcsolódás tanfolyam

TEMATIKA

PARADOX-PSZICHOLÓGIA

 • A Paradox-Pszichológia a tények lélektana
 • A lényeges és lényegtelen differenciálása
 • A tényszerű látásmód “technikája”
 • Inverse-rendszer alapjai
 • Kapcsolatrendszerek modellezése
 • Út a Generációs hívószóig
 • A Megértés és a Felismerés folyamata
 • A Fogalom térkép bemutatása
 • Függőség, kapcsolat, kötődés lélektana a PP szemlélete alapján
 • A figyelem művészete
 • A kapcsolatrendszerek hármas felosztása a PP szemlélete alapján
 • Konfliktusok önfenntartó folyamatai
 • Spontaneitás és érzékelés
 • Szerelem, szex, szenvedély természete
 • A valódi önismeret alapjai
 • Paradox folyamatok megtalálása

INTELLIGENS GONDOLKODÁS RENDSZERE - ALAPOK

 • Az emberi lét hármas felosztása: agy-ego-elme
 • Az „ÉN” létrejöttének folyamata, működésének mechanizmusa és természete
 • Öröklött minták folyamatrendszerei
 • Az „ÉN” alapmotivációi, kapcsolódási pontjainak folyamatdinamikája
 • Az Elme funkciója, mozgásainak iránya
 • Az Elme és az „ÉN” viszonypontjainak feltérképezése
 • Az „ÉN” idő- és téralkotó funkciója
 • A gondolatok keletkezésének folyamata
 • A gondolatkötődések létrejötte/horgonypontok
 • A gondolkodásmód irányainak érzékelése
 • A logika szerepe és természete
 • Az emlékek kialakulása és funkciója
 • Mi a tudat
 • Tudat, tudatalatti és a kollektív tudattalan viszonyai
 • A tudatalatti mozgásának és irányainak megfigyelése
 • Az „ÉN” központosító mechanizmusa
 • Az információáramlás három szintje
 • A psziché energiafelvételének folyamata
 • Az ideák kollektív szerepe a hétköznapok során
 • Válaszreakciók törvényszerűségei
 • Az elme paradox állapotai

ITS-ÖNFEJLESZTŐ RENDSZER

 • Problémafeltárás az Inverse-rendszer segítségével
 • Cselekvési torzulások felderítése
 • A Generációs hívószó használata a hétköznapok során
 • A Csúcspont energia állapotának elősegítése
 • A fogalomtérkép használata a szavak mögöttes tartalmának megértéséhez
 • A félelem folyamat-mechanizmusa és szerveződései
 • Hatalom, becsvágy, irigység folyamatai
 • Út a Kollektív Intelligencia felé
 • Boldogság, öröm, fájdalom és szomorúság folyamatai
 • A változás dinamikája az ITS személetet alapján
 • A vágy funkciója és szerepe
 • Hazugság folyamatai
 • A figyelem természete
 • Az egyszerűség állapota
 • Az elme valódi szerepe
 • Önámítás folyamatainak lebuktatása
 • Énközpontú tevékenységek feltérképezése
 • A hit torzító ereje
 • Viszonyulási pontok és azok értéktorzulásainak felfedezése
 • Ok-okozat-ok összefüggése, mint paradox folyamatok
 • A múlt-emlék paradoxon
 • A preventáló vágy
 • Párkapcsolatok rejtett dinamikájának felfedezése az ITS szemléletének segítségével
 • Párkapcsolatokban zajló mögöttes folyamatok megtalálása
 • Önfeltárás – önterápia lépései

ITS KÉPZÉS

Pszichológiai és egyéb módszereink ugyanannak a gondolkodásmódnak a termékei, amely magát a problémát is létrehozta. Ez tény. Éppúgy, mint ahogy az is, hogy egyetlen lelki gond sem oldható meg ugyanazon a szinten, amelyen az létrejött. Ezért ha segítői tevékenységedben valódi áttörésre vágysz, kognitív képességednek új szintre kell lépnie.  Az ITS szemlélete pontosan ebben segít. 

MAGAMRÓL

Jankai János vagyok, 1967-ben születtem Cegléden, négy csodálatos gyermekem van. Több mint 20 éve kezdtem el foglalkozni pszichológiával, azon belül  a jungi analízissel. Számtalan módszert tanulmányoztam, majd többek között a hipnózis, illetve a hipnoterápia mellett kötöttem ki. Közel 15 évig tartó folyamatos kutató munkát végeztem az “Ultra-Deep” hipnózis, az “Ultra-Hight” hipnózis, a Pszichoszomatikus tünet-szimbólumfejtés.

csatlakozz te is!

Ha tetszik az oldal és érdekel egy új gondolkodásmód, csatlakozz Te is Facebook oldalunkhoz és oszd meg másokkal is!